Právne upozornenie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Táto webová stránka je majetkom spoločnosti Grupo Celo (hereinafter GC), ktorú tvoria spoločnosti Celo SA, Celo Distribución SA a Celo Fijaciones SL.

Spoločnosť GC, zodpovedná za webovú stránku www.celofasteners.com, sprístupňuje tento dokument používateľom s cieľom splniť povinnosti stanovené v zákone o službách v oblasti informačnej spoločnosti a elektronického obchodu, č. 34/2002 (LSSI-CE), ako aj informovať všetkých používateľov webových stránok o podmienkach používania uvedenej lokality.

Názov spoločnosti: CELO, S.A.
Obchodný názov: CELO
Registrovaná adresa: CL ROSELLÓ, 7. PI PLA DE LA BRUGUERA, 08211 - CASTELLAR DEL VALLÈS (BARCELONA)
Daňové číslo: A08203697
Telefón: 937 158 383
Fax: 937 158 380
E-mail: celo@celo.com
Barcelona Companies Register: 11417, L 10196, F 80, S 3, H 15892

Názov spoločnosti: CELO DISTRIBUCION, S.A.
Obchodné meno: CELO
Registrovaná adresa: PI PLA DE LA BRUGUERA CL ROSELLÓ, 7. 08211 - CASTELLAR DEL VALLÈS (BARCELONA)
TAX Num: A58824327
Telefón: 937 158 383
Fax: 937 158 380
E-mail: espana@celofixings.com
Barcelona Companies Register: T 10730, L 9699, F 164, S 3, H 126798

Názov spoločnosti: CELO FIJACIONES S.L.
Obchodný názov: APOLO
Registrovaná adresa: PI PLA DE LA BRUGUERA CL ROSELLÓ, 7. 08211 - CASTELLAR DEL VALLÈS (BARCELONA)
Daňové číslo: B61238168
Telefón: 937 158 383
Fax: 937 158 380
E-mail: espana@celofixings.com
Barcelona Companies Register: T 29503, F 70, S 8, H B 153030

OBJEKT

Predmetom týchto podmienok používania je prehliadanie, prístup k portálu a jeho používanie a tiež používanie informácií v ňom. Uvedené akcie udeľujú status používateľa bez potreby bežného podpisu zo strany používateľa za podmienok uvedených v tomto dokumente bez ohľadu na uplatňovanie príslušných záväzných predpisov.

PREDMET, PODMIENKY PRÍSTUPU A POUŽITIE

Každý, kto pristupuje na túto webovú stránku, preberá úlohu používateľa, zaväzuje sa prispôsobiť a prísne dodržiavať ustanovenia tu uvedené, ako aj akékoľvek iné právne predpisy. Spoločnosť GC je povinná upozorniť používateľa na to, že ak nesúhlasí s podmienkami uvedenými v tomto dokumente, musí sa zdržať prístupu na webové stránky.

Prístup a prehliadanie týchto webových stránok znamená prijatie a znalosť právnych upozornení uvedených v tomto dokumente. Bežné navštívenie internetovej stránky neznamená vytvorenie akéhokoľvek vzťahu medzi GC a používateľom.

Používatelia týchto webových stránok nesmú v žiadnom prípade vymazávať, meniť, obchádzať alebo manipulovať s akýmkoľvek ochranným zariadením alebo bezpečnostným systémom, ktorý by mohol byť nainštalovaný.

Spoločnosť GC poskytuje širokú škálu informácií, služieb a údajov a používateľ plne zodpovedá za správne používanie webových stránok. Táto zodpovednosť sa vzťahuje na všetky spôsoby použitia a postupy používané používateľom na webových stránkach, ako aj na používanie informácií, služieb a údajov, ktoré ponúka spoločnosť GC.

Spoločnosť GC si vyhradzuje právo upraviť informácie akéhokoľvek druhu, ktoré sa môžu objaviť na webových stránkach, bez akejkoľvek povinnosti upovedomiť alebo informovať používateľov o týchto zmenách, pričom publikácia na webovej stránke GC sa považuje za dostatočnú.

Táto webová stránka je v súlade s platnými právnymi predpismi a podlieha všetkým povinnostiam stanoveným v uvedených nariadeniach.

POLITIKA ODKAZOV A VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť GC nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek webových stránok, ku ktorým môže používateľ pristupovať prostredníctvom odkazov poskytnutých na platforme, a vyhlasuje, že za žiadnych okolností nebude pokračovať v skúmaní alebo vykonávaní akejkoľvek kontroly obsahu iných webových stránok na webe. Zároveň nezaručuje technickú dostupnosť, presnosť, pravdivosť, platnosť alebo zákonnosť stránok, ktoré nie sú jej vlastníctvom a ktoré by mohli byť prístupné prostredníctvom odkazov.

Spoločnosť GC vyhlasuje, že podnikla všetky potrebné kroky, aby zabránila škodám na strane používateľov svojich webových stránok, ktoré by mohli vzniknúť pri prehliadaní týchto webových stránok. V dôsledku toho nepreberá spoločnosť GC za žiadnych okolností žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu spôsobenú používateľom v dôsledku prehliadania.

DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO

Táto webová stránka vrátane jej naprogramovania, editácie, kompilácie a ďalších prvkov potrebných pre jej fungovanie, dizajn, logá, text a/alebo grafika sú majetkom spoločnosti GC (alebo ak je to potrebné, vlastní licenciu alebo výslovné oprávnenie autorov). Všetok obsah webovej stránky je riadne chránený predpismi o duševnom a priemyselnom vlastníctve a je tiež zapísaný do príslušných verejných registrov.

Bez ohľadu na účel, na ktorý sú určené, každé úplné alebo čiastočné rozmnožovanie, používanie, využívanie, distribúcia a predaj si v každom prípade vyžadujú písomné povolenie zo strany GC. Akékoľvek použitie bez predchádzajúceho povolenia spoločnosťou GC bude považované za závažné porušenie autorských práv duševného alebo priemyselného vlastníctva.

Každý dizajn, logá, text a/alebo grafika, ktoré nevlastní spoločnosť GC a ktoré sa objavujú na webových stránkach, patria ich príslušným majiteľom, ktorí sú zodpovední za prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s ich používaním. V každom prípade má spoločnosť GC výslovné predchádzajúce povolenie uvedených autorov.

Spoločnosť GC explicitne oprávňuje tretie strany presmerovať používateľov na konkrétny obsah na svojich webových stránkach, hoci ich musia vo všetkých prípadoch presmerovať na hlavnú webovú lokalitu GC.

Spoločnosť GC uznáva práva na priemyselné a duševné vlastníctvo, ktoré vlastnia ich príslušní vlastníci, a ak sa takýto obsah objaví na webových stránkach, neznamená to existenciu akýchkoľvek práv alebo zodpovedností týkajúcich sa GC vo vzťahu k uvedeným právam, ani žiadnu podporu, sponzorstvo alebo odporúčania GC.

Všetky pripomienky týkajúce sa možných porušení práv duševného alebo priemyselného vlastníctva alebo akýchkoľvek informácií týkajúcich sa obsahu webovej stránky je potrebné zasielať na nasledujúcu e-mailovú adresu: espana@celofixings.com.

PRÍSLUŠNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

Pri riešení všetkých sporov alebo otázok týkajúcich sa tejto webovej stránky alebo činností, ktoré sa na nej vykonávajú, sa budú uplatňovať španielske právne predpisy a strany výslovne predložia tieto právne predpisy. Súdy a tribunály v Barcelone budú kompetentné riešiť všetky konflikty, ktoré vzniknú alebo budú súvisieť s jej používaním.

Published: 28.06.2021