Dodacie podmienky

1. – VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

1.a. – CELO Distribución, S.A. (v tomto prípade predávajúci) doručí výrobky, ktoré sú predmetom tohto Predajného návrhu, v súlade s nasledujúcimi predajnými podmienkami, ktoré sa v prípade konfliktu týkajúceho sa akýchkoľvek nákupných podmienok tretej strany (v tomto prípade kupujúceho), vznikli alebo boli odoslané predajcovi, ktorý bol priložený a / alebo obsiahnutý v akejkoľvek objednávke.
1.b. – Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené ustanovenie 1.a., Žiaden nákupný príkaz prijatý od kupujúceho nebude vnímaný ako záväzná zmluva s predávajúcim s výnimkou prípadu, že je zaslaná písomne a potvrdenie o prijatí je písomne potvrdené predávajúcim.
1.c. – Žiadne zmeny podmienok predaja uvedené v tomto dokumente nezaväzujú kupujúceho a/alebo predávajúceho, a to ani v prípade, že obidve zmluvné strany navzájom súhlasia, a to písomne.
1.d. – Žiadne zmeny podmienok predaja uvedené v tomto dokumente nezaväzujú kupujúceho a/alebo predajcu, okrem prípadov, keď obidve strany písomne súhlasia.

2. – CENY

2.a. – Predajné ceny sú ceny uvedené v ponuke a/alebo predajnom návrhu.
2.b. – Ak počas trvania kúpnej zmluvy a/alebo dodacieho programu dôjde k nárastu nákladov na pracovnú silu, k materiálom a/alebo k ďalšiemu nárastu nákladov súvisiacich s výrobou balíkov, predávajúci si vyhradzuje právo zvýšiť cenu uvedených výrobkov proporcionálne podľa vyššie uvedeného ustanovenia a konečná cena je množstvo akceptované a zaplatené zo strany kupujúceho.

3. – PLATOBNÉ PODMIENKY

3.a. – Všetky výrobky budú zaplatené v súlade s podmienkami dohodnutými s klientom alebo štandardne do 30 (tridsatich) dní od prijatia príslušnej faktúry. V prípade, že platba nie je uskutočnená zo strany kupujúceho v rámci uvedenej lehoty má predávajúci právo požadovať a prijímať 20% (dvadsať percentný) úrok od dátumu faktúry až do úplného zaplatenia dlžnej sumy.
3.b. – Ak kupujúci nezaplatí celú splatnú sumu v súlade s podmienkami dohodnutými v odseku 3.a, predávajúci má právo prijať bez vylúčenia akéhokoľvek iného zákonného práva nasledujúce opatrenia: (I) zastaviť všetky nevybavené dodávky kupujúcemu až do úplného zaplatenia celkovej sumy a/alebo (II) zrušenie celej produkcie, čo oneskorí budúcu dodávku a zostane v platnosti na celkový počet dní omeškania platby v plnej výške dlžnej čiastky a/alebo (III) zrušiť objednávku a získať náhradu za náklady a/alebo výdavky vyplývajúce zo všetkých škôd a/alebo strát, ku ktorým došlo až do dátumu uvedeného zrušenia.

4. – DOPRAVA A DODÁVKA

4.a. – Pokiaľ predajca neustanoví inak na predajnom návrhu a/alebo ponuke, všetky produkty budú odoslané na riziko a náklady kupujúceho, pričom je úplne zodpovedný za celkové náklady na dopravu. Akékoľvek dodatočné náklady vyplývajúce z dodania produktov kupujúcemu sú úplnou zodpovednosťou dodávateľov.
4.b. – Ak kupujúci neakceptuje doručené produkty v dohodnutom termíne a obsah predajnej ponuky uskutočnenej zo strany predávajúceho, bude to brané tak, že predávajúci sprístupnil výrobky kupujúcemu v rámci dohodnutého termínu, a že kupujúci odmietol donášku toho istého produktu. Ak je to tak, výrobky zostanú vo vlastníctve predávajúceho na riziko a náklady kupujúceho, pričom kupujúci je zodpovedný za akékoľvek náklady na skladovanie a manipuláciu atď., S výnimkou prípadu, keď kupujúci predtým dohodol nový dátum dodania produktov s predávajúcim a kupujúci výslovne prijíma dodatočné náklady, ktoré predávajúci fakturoval kupujúcemu ako dôsledok počiatočného zamietnutia.
4.c. – Dohodnuté dátumy dodania, ktoré sa predlžujú počas dlhej doby a sú v súlade s predpokladaným kalendárom, sa za žiadnych okolností nesmú zmeniť o viac ako jeden mesiac od pôvodne predpokladaných dátumov. V každom prípade je výslovné písomné splnomocnenie predávajúceho potrebné na to, aby tieto zmeny nadobudli účinnosť.
4.d. – Akýkoľvek dátum dodania, dohodnutý a/alebo obsiahnutý v ponuke a/alebo predajnom návrhu, sa bude považovať jednoznačne a výlučne za odhadovaný dátum dodania. Za žiadnych okolností nie je predávajúci zodpovedný za akúkoľvek priamu alebo nepriamu stratu, škodu, výdavky a/alebo náklady vyplývajúce z oneskorenia pri dodaní tovaru.
4.e. – Predávajúci si vyhradzuje právo dodať kupujúcemu tie množstvá výrobkov, ktoré neprekračujú, alebo sú predvolene 10% (desať percent) z množstiev požadovaných kupujúcim alebo objednávkou, ktorú Predávajúci prijal v čase návrhu predaja. Toto rozpätie bude výslovne chápané ako že bolo prijaté kupujúcim, ktorý sa vzdáva akejkoľvek činnosti a/alebo práva voči predávajúcemu za takýchto okolností.

5. – KVALITA A VADY

5.a. – Ak sa v produktoch zistí chyba materiálu a/alebo spracovania, vždy je predávajúci upovedomený o tejto skutočnosti najneskôr do dvoch týždňov odo dňa doručenia, kupujúcemu nahradí poškodené časti v primeranej lehote, ktorá nesmie presiahnuť tri mesiace. V každom prípade táto povinnosť nadobúda účinnosť len vtedy, ak boli vady výrobku predtým preverené a potvrdené priamo predavajúcim.
5.b. – Kupujúci poskytne predávajúcemu, v prípade, že sa v zariadeniach kupujúceho uskutoční overenie poškodení so všetkými odhadnutými nákladmi na takéto overenie, ako aj počtom vybratých častí, pričom vráti tie časti, ktoré boli predávajúcemu vyhlásené za chybné. Vyššie uvedený postup vyžaduje v každom prípade to, aby bol vyhlásený za platný, predchádzajúce písomné splnomocnenie predávajúceho, ako aj následné kontroly a neskoršie schválenie výsledkov. Prepravu na vrátenie chybných výrobkov organizuje predávajúci.
5.c. – Ak je predávajúci informovaný o vadách výrobku neskôr ako o dva týždne po jeho prijatí kupujúcim, predávajúci nemá žiadnu povinnosť voči kupujúcemu ani voči stavu výrobkov.
5.d. - Ak boli výrobky, ktoré sú predmetom vrátenia, už zaplatené kupujúcim, predávajúci vráti príslušnú faktúru, ktorú má kupujúci zaslať, akonáhle bol prijatý výrobok. Za žiadnych okolností kupujúci nesmie odpočítať celkové náklady vrátenej sumy za vadné výrobky z iných nevybavených faktúr splatných predávajúcemu.
5.e. – Predávajúci vykoná všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie kvality a technických špecifikácií výrobkov, pričom prispôsobí vyššie uvedené požiadavky právnym požiadavkám stanoveným pre bežné používanie produktov, pričom umožňuje odchýlky v PPM podľa ISO-16426. Avšak vždy, keď konečné použitie výrobku presahuje rámec a kontrolu nad predávajúcim, jeho uskutočniteľnosť sa nebude chápať ako záruka na iné použitia výrobku ako na obvyklé použitie.
5.f. – Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky nároky, ktoré predávajúci dostane, pokiaľ ide o akékoľvek škody, zranenia, straty, straty zárobku a/alebo podobné, priamo alebo nepriamo vyplývajúce z použitia a/alebo použitia výrobku inak ako na obvyklé použitie, môže uskutočniť kupujúci alebo tretie strany.
5.g. – Predávajúci nenesie voči kupujúcemu žiadnu zodpovednosť za výrobky podľa vyššie uvedených ustanovení
(Ustanovenia 5.a., 5.b., 5.c., 5.d., 5.e.a 5.f.) a kupujúci sa vzdáva akýchkoľvek akcií a/alebo práv, ako sú stanovené vyššie uvedené ustanovenia. Za žiadnych okolností nesmie kupujúci kompenzovať predávajúcemu hodnotu vyššiu ako 10% celkovej hodnoty fakturovanej ročne medzi oboma stranami.

6. - VLASTNÍCTVO

6.a. - Produkty sa posudzované rizikom kupujúceho a náklady kupujúceho od bodu kedy predajca odovzdá produkty dohodnutej dopravnej službe, ktorá uskutočňuje dodávku.
6.b. - Predajca sa považuje za právoplatného zákonného vlastníka produktov až do úplného zaplatenia zo strany kupujúceho.
6.C. - Po dosiahnutí dohodnutého termínu platby pre výrobky ak celá platba zo strany kupujúceho ešte nebola vykonaná, môže predajca kedykoľvek prevziať produkty a písomne informovať kupujúceho o takejto udalosti. V takom prípade kupujúci výslovne súhlasí s vrátením všetkých výrobkov späť predajcovi a kupujúci je zodpovedný za všetky náklady a riziká spojené s prepravou a vrátením uvedených výrobkov.
6.d. - Práva predajcu stanovené v časti 6 tohto dokumentu sa interpretujú ako neohrozujúce a to za akýchkoľvek okolností.
práva vzťahujúce sa na predajcu, ktoré sa týkajú kupujúceho podľa platných právnych predpisov.

7. - SANKCIE

7.a - Kupujúci je povinný uhradiť predajcovi všetky škody, zranenia, sankcie, pokuty, náklady a / alebo výdavky vzniknuté zo strany Predajcu a / alebo za vyššie uvedené, ak je predávajúci zodpovedný tretími stranami za vedúceho a /alebo nepriame činnosti týkajúce sa kupujúceho.

8. – VYŠŠIA MOC

8.a. - Ak ktorákoľvek zo strán (kupujúci a / alebo predajca) spôsobí oneskorenie alebo nedodržiava povinnosti dodania a / alebo prijímania produktov na predaj tretím stranám v dôsledku priemyselných akcií, demonštrácií, uzavretia biznisu a / alebo za akýchkoľvek iných podobných okolností, ktoré nie sú pod kontrolou žiadnej zo strán, sa každá zo strán považuje za neviazanú ako kupujúci a / alebo predajca vzhľadom na to, že nedodržanie záväzkov bolo považované za bránené, obmedzené a / alebo znemožnené ako dôsledok udalostí niektorých z vyššie uvedených okolností. V takom prípade kupujúci nahradí predajcovi všetky náklady a / alebo výdavky, ktoré vznikli predávajúcemu za vykonané práce a / alebo za materiály, ktoré sa predtým používali pred uskutočnením vyššie uvedených udalostí.
8.b - V prípade, že kupujúci (alebo časť) bude predávaný a / alebo prevedený na tretiu stranu, Kupujúci vykoná všetky potrebné a dostatočné opatrenia, aby zabezpečil, že nadobúdajúci subjekt bude plniť všetky svoje zodpovedajúce povinnosti ako kupujúci výrobkov predmetom návrhu predaja, ktorý zaručuje, že predajca môže plniť svoje oprávnené nároky ako dodávateľ.
8.c. - Kupujúci nesmie bez výslovného písomného súhlasu predajcu: (i) poskytnúť akúkoľvek záruku týkajúcu sa výrobkov predávajúceho, (ii) predávať výrobky s použitím názvu predávajúceho, a/alebo (iii) používať akékoľvek logo a / alebo denominácie, ktoré naznačujú, že sú agentom predávajúceho

9. - JURISDIKCIA A PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY

9.a. - na tento predajný návrh a na súdy mesta Barcelony sa vzťahuje španielsky zákon, ktorý má výhradnú právomoc vzhľadom na akýkoľvek konflikt, ktorý vznikne rovnako medzi kupujúcim a predávajúcim.

Published: 11.06.2021