Felhasználási feltételek

1. – ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

1.a. – A CELO Distribución, S.A. (a továbbiakban az „Eladó”) köteles a jelen Értékesítési ajánlathoz tartozó termékeket a jelen értékesítési feltételek szerint leszállítani. A megrendeléshez mellékelt, bármely harmadik fél (a továbbiakban a „Vevő”) által kiszabott vásárlási feltételekkel való ellentmondás esetén a jelen Értékesítési feltételek az irányadók.

1.b. – Az 1.a pontban foglaltak csökkentése nélkül a Vevőtől kapott megrendelés nem minősül az Eladóval kötött szerződésnek, kivéve, ha azt írásba foglalják és a megrendelés elfogadását a Vevő írásban megerősíti.

1.c. – Az Értékesítési feltételek változásai nem kötelezik a Vevőt és/vagy az Eladót, kivéve, ha erről a felek írásban megegyeznek.

1.d. – Ha az Eladó a termékeket katalóguson és/vagy hasonló dokumentumon keresztül népszerűsíti, akkor az Eladó fenntartja a jogot a termékek dizájnjának, specifikációinak és/vagy technikai tulajdonságainak megváltoztatására.

2. – VÉTELÁRAK

2.a. – A vételárak megegyeznek az árajánlatban és/vagy értékesítési ajánlatban feltüntetett összeggel.

2.b. – Amennyiben a kereskedelmi szerződés időtartama és/vagy a kiszállítási program időtartama során a munkaköltségek és/vagy anyagköltségek és/vagy a csomagolás költségei megnövekednek, úgy az Eladó fenntartja a jogot a termékek vételárának a fenti növekményekkel arányosan történő megemelésére és a végső árat a Vevőnek el kell fogadnia és meg kell fizetnie.

3. – FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.a. – A termékek vételárát az ügyféllel megállapodott feltételeket figyelembe véve vagy a releváns számla kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül kell megfizetni. Amennyiben a Vevő elmulasztja a fenti időszakon belül történő kifizetést, úgy az Eladó jogosulttá vápk 20% (húsz százalék) kötbér igénylésére a határidőn túp első nap és a teljes kifizetés napja közötti időszakban.

3.b. – Amennyiben a Vevő elmulasztja megfizetni a teljes összeget a 3.a pont rendelkezései értelmében, úgy az Eladó, anélkül, hogy ez érintené a törvényben meghatározott jogait, jogosulttá vápk az alábbiakra:

(i) a Vevő felé függőben lévő kiszállításokat megszüntetni a teljes összeg kifizetéséig és/vagy

(ii) leállítani a termelést, amely késleltetni fogja a jövőbep kiszállításokat és érvényben marad a teljes kifizetésig eltelt napok számának megfelelő időszakban és/vagy

(iii) megszakítani a megrendelést és kompenzációs díjat kérni a megszakításból eredő vagy ahhoz kapcsolódó károk és/vagy sérülések költségei és/vagy kiadásai ellenében.

4. – SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS

4.a. – Kivéve, ha az Eladó az értékesítési ajánlaton és/vagy árajánlaton másként nem rendelkezik, a termékek kiszállítása a Vevő kockázatát és költségét képezi, továbbá a szállítási költségek is a Vevőt terhepk. A termékek a Vevő számára történő kiszállításából eredő egyéb költségek szintén a Vevőt terhepk.

4.b. – Amennyiben a Vevő nem veszi át a termékeket a megegyezett időszakon belül és az Eladó által biztosított értékesítési ajánlatban foglaltak szerint, úgy a termékek az Eladó által rendelkezésre bocsájtottként és a Vevő által visszautasítottként tekinthetők. Ebben az esetben a termékek továbbra is az Eladó birtokában maradnak és azok továbbra is a Vevő kockázatát és költségét képezik. A Vevő vállalja a felelősséget a tárolási és kezelési költségekért, kivéve, ha a Vevő és az Eladó már megegyezett abban, hogy a termékek kiszállítása egy másik időpontban történik meg és a Vevő kifejezetten elfogadta annak a többletköltségnek a megfizetését, amelyet az Eladó számláz ki a Vevő számára az első termékátvétel visszautasításának ellenében.

5. – MINŐSÉG ÉS HIBÁK

5.a. – Amennyiben a termékben anyag- és/vagy gyártási hiba jelentkezik és a termékek a Vevő számára történő kézbesítését követő nem több mint 2 héten belül ezt a Vevő az Eladó tudomására hozza, úgy a Vevő ésszerű időn belül, de 3 hónapnál nem később köteles kicserélni a hibás alkatrészeket. Ez a kötelezettsége csak abban az esetben érvényes, ha a termékhiba közvetlenül az Eladó által megerősítésre került.

5.b. – Amennyiben a termékhiba megerősítésére a Vevő telephelyén kerül sor, úgy a Vevő köteles az Eladóval a megerősítés becsült költségét és a kiválasztott alkatrészek számát meghatározni, végül a hibásnak minősített alkatrészeket az Eladó részére visszaszolgáltatni. A fenti folyamathoz minden esetben szükség van az Eladó részéről egy érvényes, írásos engedélyre. A hibás termékek elszállításáról az Eladó köteles gondoskodni.

5.c. – Amennyiben a hiba bejelentése a termékek a Vevő számára történő kézbesítését követő több mint 2 héttel történik, úgy az Eladónak nincs kötelezettsége a Vevő felé a termékek állapotára vonatkozóan.

5.d. – Amennyiben a visszaszállítandó termékek vételárát a Vevő már megfizette, úgy az Eladó köteles ezen vételárat a Vevő részére visszafizetni. Az Eladó semmilyen körülmények között nem jogosult a hibás termékek vételárát az Eladó által megfizetendő számlák összegéből levonni.

5.e. – Az Eladó vállalja, hogy megtesz minden szükséges lépést a termékek minőségi és technikai specifikációinak biztosítása érdekében és a fentieket a jogi követelményeknek és az általános felhasználásnak megfelelően alakítja, ezzel engedélyezve az ISO-16426 szerinti tűrést a PPM-ben. Ha a termék végfelhasználása a Vevő irányításán és hatókörén kívül esik, úgy a fentiek megvalósíthatósága nem garantálható az általános felhasználástól eltérő egyéb felhasználások esetén.

5.f. – A Vevő köteles az Eladót kompenzálni minden olyan panasztétel esetén, amelyet a termék a Vevő vagy harmadik felek áltap nem rendeltetésszerű használatból eredő közvetlen vagy közvetett károkra, sérülésekre, veszteségekre és bevételkiesésre vonatkozik.

5.g. – Az Eladó nem vállal felelősséget a fenti pontokban (5.a., 5.b., 5.c., 5.d., 5.e. és 5.f.) részletezett termékekért és a Vevő jogfeladást gyakorol a fenti pontokban részletezett tevékenységeket és/vagy jogokat tekintve. A Vevő semmilyen körülmények között nem kompenzálja az Eladót a felek között egy éven belül kiszámlázott teljes összeg 10 százalékánál magasabb értékben.

6. – TULAJDONJOG

6.a. – A termékek kockázata és költsége a Vevő felelősségét képezi attól a pillanattól fogva, hogy az Eladó a szerződéses szállítmányozási szolgáltatáson keresztül a termékeket a Vevő részére átadja.

6.b. – A termékek tulajdonosa az Eladó marad mindaddig, amíg a Vevő a termékek teljes vételárát hiánytalanul meg nem fizette.

6.c. – Amennyiben a végső fizetési határidőt követően a Vevő nem fizette meg a termékek teljes vételárát, úgy az Eladó jogosult a termékeket bármikor visszavenni és erről a Vevőt írásban tájékoztatni. Ebben az esetben a Vevő köteles kifejezetten beleegyezni a termékek Eladó részére történő visszaszolgáltatásába és a visszaszállítás költsége és kockázata a Vevőt terhep.

6.d. – A jelen dokumentum 6. pontjában szereplő, az Eladó jogaira vonatkozó rendelkezések semmilyen körülmények között nem veszélyeztetik az Eladó Vevővel kapcsolatos törvényes jogait.

7. – KÖTBÉR

7.a. – Az Eladó köteles kompenzálni a Vevőt a Vevő terhére bekövetkező minden kárért, sérülésért, büntetésért, díjért és kiadásért, amennyiben a Vevő hivatalosan felelősséget vállal azon harmadik felekért, amelyek a fenti eseményeket közvetetten és/vagy közvetlenül előidézték.

8. – VIS MAJOR

8.a. – Amennyiben valamely fél (az Eladó és/vagy a Vevő) ipari tevékenység, demonstráció, üzletlezárás és/vagy egyéb más, a felek irányításán kívüp esemény miatt nem képes a termékeket harmadik felek részére történő eladás céljából határidőre kiszállítani és/vagy átvenni, akkor a felek mentesülnek a jelen dokumentumban foglalt kötelezettségeik alól, feltéve, hogy a kötelezettségek végrehajtása valóban a fent említett események hatására nem jöhetett létre. Ebben az esetben a Vevő köteles az Eladó részére a fenti eseményeket megelőzően elvégzett munkák és/vagy használt anyagok ellenértékét megfizetni.

8.b. – Amennyiben a Vevő, mint üzleti entitás (részben vagy egészében) egy harmadik fél részére eladásra és/vagy átruházásra kerül, úgy a Vevő köteles megtenni minden szükséges és elégséges lépést annak biztosítása érdekében, hogy az átvevő fél megfelel az értékesítési ajánlatban lévő termékek Vevőjére vonatkozó minden releváns kötelezettségnek.

8.c. – Az Eladó kifejezett, írásos engedélye nélkül a Vevő nem jogosult:

(i) garanciát ajánlani az Eladó termékeire,

(ii) az Eladó nevében a termékeket értékesíteni és/vagy

(iii) olyan logókat és/vagy jelzéseket használni, amelyek arra utalnak, hogy a Vevő az Eladó egyik viszonteladója.

9. – JÖGKÖR ÉS IRÁNYADÓ TÖRVÉNYEK

9.a. – Az értékesítési ajánlatra a spanyol törvények vonatkoznak és az Barcelona bíróságainak jogkörébe tartozik. Az Eladó és a Vevő között, az értékesítési ajánlattal kapcsolatosan felmerülő minden jogvita megoldása Barcelona bíróságain történik.

Közzétéve: 2021-06-11